Motorola V 8 Luxury

motorola_v8_luxury_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price :Rp.6.750.000,-
2nd price:Rp.4.000.000,-

Motorola A3100

motorola-a3100_t1.jpg

Update:31/08/2009
warranty price:Rp.3.550.000,-
2nd price:Rp.-

Motorola V6

motorola-razr_maxx-v6_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.2.350.000,-
2nd price:Rp.1.650.000,-

Motorola MOTO Q9H

motorola_moto_9qh_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.4.000.000,-
2nd price:Rp.3.300.000,-

Motorola RAZR2 V9

motorola_razr_v9_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.3.700.000,-
2nd price:Rp.3.000.000,-

Motorola RAZR2 V8

motorola-razr2_v8_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.2.500.000,-
2nd price:Rp.2.000.000,-

Motorola ROKR E8

motorola-rokr_e8_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.2.850.000,-
2nd price:Rp.2.300.000,-

Motorola Moto Q

motorola-q_t1.gif

Update:16/08/2008
warranty price:Rp.2.925.000,-
2nd price:Rp.2.450.000,-

Motorola EM30

motorola-em30_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.1.625.000,-
2nd price:Rp.1.300.000,-

Motorola ZN5

motorola_zn5_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.3.850.000,-
2nd price:Rp.3.200.000,-

Motorola ZN200

motorola-zn200_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.1.550.000,-
2nd price:Rp.1.150.000,-

Motorola W388

motorola-w388_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.775.000,-
2nd price:Rp.525.000,-

Motorola W213

motorola-w213_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.420.000,-
2nd price:Rp.300.000,-

Motorola W175

motorola-w175_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.300.000,-
2nd price:Rp.200.000,-

Motorola W231

motorola-w231_t1_1.jpg

Update:04/03/2009
warranty price:Rp.550.000,-
2nd price:Rp.400.000,-

Motorola Z6

motorola-rizr_z6_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.1.600.000,-

Motorola ROKR E6

motorola-rokr_e6_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.1.650.000,-

Motorola A1200

motorola-a1200_t1.gif

Update:26/02/2008
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.1.850.000,-

Motorola ROKR E2

motorola-rokr_e2_t1_2.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.850.000,-

Motorola V3xx

motorola-v3xx_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.1.200.000,-

Motorola L72

motorola-l72_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.900.000,-

Motorola VE538

motorola-ve538_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.1.550.000,-
2nd price:Rp.-

Motorola RAZR V3x

motorola-v3x_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.1.100.000,-

Motorola V3i Gold

motorola-v3i_t1.gif

Update:21/03/2008
warranty price:Rp.1.700.000,-
2nd price:Rp.-

Motorola W510

motorola-w510_t1.gif

Update:25/09/2008
warranty price:Rp.1.235.000,-
2nd price:Rp.800.000,-

Motorola W181

motorola-w181_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.375.000,-
2nd price:Rp.300.000,-

Motorola W396

motorola_w396_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.925.000,-
2nd price:Rp.700.000,-

Motorola K1

motorola-krzrk1_t1.gif

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.-
2nd price:Rp.875.000,-

Motorola W362 CDMA

motorola-w362_t1.jpg

Update:18/11/2008
warranty price:Rp.990.000,-
2nd price:Rp.700.000,-

Motorola V3i

motorola-v3i_t1.jpg

Update:13/04/2009
warranty price:Rp.1.325.000,-
2nd price:Rp.850.000,